Yom Kippur Annotations

Ref: Yom Kippur Annotations